O projektu

#MANJŠINENAMREŽI

Obdobje izvajanja projekta: 12.10.2018- 31.12.2019

Nosilec projekta: Srbski kulturni center Danilo Kiš

Partnerji na projektu: Paraliterarno društvo I.D.I.O.T., Zavod za prevajanje in povezovanje Jugoslovanskih
kultur YugoTranslate
in Nacionalni Svet Srbov v Sloveniji

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Višina sofinanciranja: 119. 947 EUR

 

Sodelavci na projektu

 

Ciljne skupine: Ciljne skupine opredeljujemo kot etnično, generacijski, spolno in družbeno različne: pripadniki_ice etničnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, srednje in mlajše generacije, predvsem srednje in visoko izobraženi ter znotraj teh skupin ženske in pripadniki_ice LGBT populacije kot multiple ranljive skupine.

Operacija je zasnovana na treh idejnih sklopih: 1) kompetence ranljivih skupin na področju novinarstva kot bistven pogoj za kulturno emancipacijo, socialno vključenost in večjo zaposljivost; 2) izboljšanje dostopa do informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) ter njihove uporabe in dostopnosti za namenom krepitve kulturnih, socialnih in zaposlitvenih potencialov ranljivih skupin, 3) potreba po posodobitvi kulturnega delovanja manjšinskih skupnosti z novimi, sodobnimi načini komunikacije kulturnih form, promocije manjšinskih kultur in manjšinskih društev.

Reševanje potreb ciljnih skupin po večji medijski prepoznavnosti vidimo v: usposabljanju večjega števila pripadnikov_ic ranljivih za ustvarjanje medijskih vsebin skozi različne sklope delavnic, mentoriranje, praktične vaje in individualno svetovanje (od uvodnega ozaveščanja o ključnih problemih do konkretnega usposabljanja za pripravo medijskih prispevkov) ter v vzpostavljanju manjšinskega spletnega medija. Razen novinarskih veščin, je potrebno opolnomočiti ranljive za vrednotenje lastne kulture in jezika kot enako vrednega drugim kulturam in dominantni kulturi, ter jih opremiti s kritičnim aparatom za zagovorništvo lastnih pravic, t.i. manjšinsko novinarstvo (minority journalism), senzibilizirano za manjšinska vprašanja in odgovorno državljansko novinarstvo v okviru katerega državljani_ke z aktivno udeležbo v produkciji medija vplivajo na medijsko reprezentacijo in posledično spreminjanje družbe in lastno socialno vključenost.

Cilji operacije, ki bodo rezultati projektnih aktivnosti:

– zaposlovanje koordinatorja iz ranjive skupine;

– usposabljanje večjega števila medijskih akterjev (uredniki_ce, novinarji_ke, producenti_ke, montažerji_ke) iz vrst manjšin za različne tehnike in veščine spletnega novinarstva;

– vzpodbujanje ustvarjanja manjšinskih spletnih medijev v Sloveniji, oziroma usposabljanje ranljive skupine za ustvarjanje, upravljanje, promocijo in »fundraising« manjšinskega spletnega in mobilnega medija;

– usposabljanje ranljivih za praktično in kreativno uporabo inovativnih IKT-a;

– opremljanje ranljive skupine z kritičnim refleksivnim aparatom za obravnavo ranljivih skupin, s posebnim poudarkom na položaju žensk in LGBT populacije (multipla ranljivost);

– razvijanje samozavesti, civilni pogum in kompetentnost manjšin in migrantov na področju pravic ranljivih skupin;

– usposabljanje ranljive skupine za kreativno pisanje v maternem jeziku (srbski-bosanski-hrvaški-črnogorski-makedonski-albanski) in krepitev znanja maternega jezika, drugih jezikov (bilingvalnost, polilingvalnost);

– zavedanja o enakovrednosti jezikov v konstatni interakciji z drugimi jeziki ter promocija jezika ranljivih skupin; povezovanje in mreženje med ranljivimi skupinami in medijskimi institucijami;

-ustvarjanje spletnega medija s strani ranljivih skupin, o ranljivih skupinah in za ranljive skupine in širšo javnost;

– povečana vidnost manjšinskih jezikov v javnem prostoru, dodelitev »glasa« ranljivim skupinam, njihovim težavam, potrebam, željam, izkušnjam, dosežkom, vsakodnevnemu življenju v Sloveniji;

– spodbujanje medijske reprezentacije, ki zmanjšuje stereotipizacijo, diskriminacijo in stigmatiziranje ranljivih skupin;

– razvijanje in uporaba IKT za potrebe kvalitetnega, medkulturnega in manjšinskega novinarstva; prispevanje k raznovrstnosti medijske pokrajine v Sloveniji, tako vsebinsko (medkulturnost, večjezičnost, kritičnost), kot tudi v inovativnih medijskih formah (multimedijskost, cross media, državljansko novinarstvo);

– razvoj veščin ranljivih skupin, da se z lastnim udejstvovanjem v kulturni produkciji in z inovativnimi tehnološkimi rešitvami zoprestavijo mehanizmom diskriminacije in marginalizacije ter, da svojo kulturo vključijo v enakopravni dialog in neprekinjeno interakcijo z drugimi kulturami in z dominantno kulturo.

 Kazalniki, ki bodo prispevali k cilju operacije:

Št.

Učinki (kratkoročni – takoj po zaključku operacije)

število

1.

Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v usposabljanja*

40

2.

Zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine

1

3.

Število izvedenih delavnic

71

4.

Število ur usposabljanja

747

5.

Število prispevkov nastalih na delavnicah in objavljenih na spletnem portalu

50

6.

Število promocijskih dogodkov

5

* Oseba vključena v usposabljanje je oseba iz ranljive ciljne skupine, ki je prisotna na usposabljanjih najmanj 40 ur